• Follow us: @greenminded.eu

LV#8 Drēbju maiņas stūrītis vietējā kultūrtelpā

Jauni pieaugušie, kas piedalījās apmācībās, nolēma vietējā kafejnīcā organizēt apģērbu maiņas stūrīti, lai vietējā sabiedrībā veicinātu vides izpratni. Viņi nolika drēbju plauktu un aksesuāru plauktu, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem rīkoties

Read More

LV#8 Clotheswap corner in a local cultural space

Young adults who participated in training decided to organize a clothes swap corner in the local cafe to generate environmental awareness in the local community. They put a rack of

Read More

LV#7 Diena un nakts brīvā dabā – ekoapziņas paaugstināšana ar bērniem

Biedrības “Jaunie Vanagi” pārstāvji, kas piedalījās “GreenMinded” apmācību kursā, organizēja pilotaktivitāti – dienas un nakts pieredzi ar bērniem brīvā dabā ar mērķi veicināt viņu vides apziņu un pamatprasmes dzīvošanai ārpus

Read More

LV#7 Day and night outdoors – raising Eco consciousness with kids

Representatives of the “Jaunie Vanagi” association, which participated in the “GreenMinded” training course, organized a pilot activity – a day and night experience with children outdoors with the aim of

Read More

LV#6 Ekoapziņas pārgājiens

Ekoapziņas pārgājiena dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt izveidoto maršrutu un izzināt upes dabisko skaistumu, apgūstot ilgtspējīgas prakses un nepieciešamību ievērot apzinātību ikdienā, lai spētu pamanīt izmaiņas ekosistēmās. Lai gan dalībnieku skaits

Read More

LV#6 Eco-conscious hike

Participants of the eco-conscious hike had the opportunity to test the created route and explore the natural beauty of the river while learning about sustainable practices and the necessity to

Read More

LV#5 kampaņa “Kā ietaupi pārtikas atkritumus?”

Viens no izglītības moduļa dalībniekiem bija iesaistījies organizācijā “Baroots”, kas galvenokārt nodarbojas ar ar pārtiku saistītiem sociālajiem jautājumiem. Apmācību kursa rezultātā kopā ar citiem dalībniekiem tika nolemts organizēt akciju, kurā

Read More

LV#5 Campaign “How do you save food waste?”

One of educational module participants had been involved in an organization “Baroots”, that primarily works with food-related social issues. As a result of training course, together with other participants they

Read More

LV#3 “Diena bez mašīnas”

GreenMinded apmācību kursa dalībnieki konstatēja, ka viņu ciematā lielākā daļa cilvēku nevar iedomāties savu dzīvi bez automašīnām, un tāpēc nolēma organizēt tiešsaistes kampaņu “Diena bez automašīnas”. Veicinot velosipēdu izmantošanu darbā,

Read More

LV#4 “Vides filmu vakars”

Izglītības moduļa “Greenminded” laikā dalībnieki saprata, ka viņu ciematā reti notiek kino vakari, īpaši par sabiedriski nozīmīgām tēmām. Viņiem radās ideja demonstrēt filmu “Dabas skaitītāji” par vides daudzveidību Latvijā. Lai

Read More
EstoniaLatviaLithuania